സ്വാമി അയ്യപ്പൻ | SWAMI AYYAPPAN | Ayyappa Devotional Songs Malayalam | M.G.Sreekumar

SWAMI AYYAPPAN | Ayyappa Devotional Songs Malayalam
==========================================================

Lyrics : S.Rameshan Nair , Rajeev Alungal
——————————————————————————————————————-
Music : S.Kumar
——————————————————————————————————————-
Singer : M.G.Sreekumar
——————————————————————————————————————-

SONGS
=======
01 : Ayyappa saranam……………………………………………………….
02 : Thanka nilaavum………………………………………………………..
03 : Kannolam kandathu……………………………………………………
04 : Samvedham……………………………………………………………….
05 : Ayyappa nee……………………………………………………………….
06 : Poonkavil nee……………………………………………………………..
07 : Sathyamaay………………………………………………………………..
08 : Ambedu villedu…………………………………………………………..
09 : Erumelipetta……………………………………………………………….
——————————————————————————————————————
Subscribe:
========
mcaudiosindia (Audio and Jukebox):
https://www.youtube.com/user/mcaudios…

MCAUDIOSANDVIDEOS MALAYALAM:
https://www.youtube.com/user/MCAUDIOS..

mcvideosculturalprograms: https://www.youtube.com/user/mccultur…

mcvideosalbums:
https://www.youtube.com/user/mcvideos…

mcvideostelugu:
https://www.youtube.com/user/mcvideos…

mcvideostamil:
https://www.youtube.com/user/mcvideos….

mcvideoskannada:
https://www.youtube.com/user/mcvideos…

———————————————————————————————————
HARIVARASANAM
================
Harivarasanam Viswamohanam
Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam
Arivimardhanam Nithyanarthanam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranakirtanam Bakhtamanasam
Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Pranayasathyakam Praananayakam
Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Thuragavahanam Sundarananam
Varagadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Tribuvanarchitam Devathathmakam
Trinayanam Prabhum Divyadeshikam
Tridashapoojitham Chinthithapradam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Bhavabhayapaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Kalamrudusmitham Sundarananam
Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Srithajanapriyam Chinthithapradam
Sruthivibhushanam Sadhujeevanam
Sruthimanoharam Geethalalasam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
————————————————————————————————————–

(Visited 212 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.