അമ്മേ നമോസ്തുതേ | AMME NAMOSTHUTHE | Hindu Devotional Songs Malayalam | Chottanikkara Devi Songs

AMME NAMOSTHUTHE
Hindu Devotional Songs Malayalam
Chottanikkara Devi Songs
MCAudiosIndia
========================================================

LYRICS : Hari Ettumanoor, Narayanan Palakkad
MUSIC : M.G.Anil , Traditional
SINGER : Ganesh Sundaram , Nishanth , Madhu Balakrishnan , Sindhu Premkumar

————————————————————————————————————–

SONGS
======
01 : Chottanikkarayamme…………………………………………….
02 : Chottanikkarayamme devi……………………………………..
03 : Amme narayana…………………………………………………….
04 : Jananee jananee……………………………………………………
05 : Chottanikkarayamme narayana………………………………
06 : Bhuvaneswaree……………………………………………………..

————————————————————————————————————–
SUBSCRIBE NOW
===============
mcaudiosindia (Audio and Jukebox):
https://www.youtube.com/user/mcaudiosindia

MCAUDIOSANDVIDEOS MALAYALAM:
https://www.youtube.com/user/MCAUDIOSANDVIDEOS

mcvideosculturalprograms:
https://www.youtube.com/user/mcculturalprograms

mcaudiosjukebox:
https://www.youtube.com/user/mcaudiosjukebox

mcvideostamil:
https://www.youtube.com/channel/UC9ApGbSBPodel8t31yCkL_g

mcvideoskannada:
https://www.youtube.com/channel/UCgkZscp0USquXvAn-t1Is-g

mcvideostelugu:
https://www.youtube.com/channel/UCy-MkC-rEK1sMLK2NJSFxTw

mcyouthfestival
https://www.youtube.com/channel/UCJ3CoZCfDZNzanIIo1mkMYg
————————————————————————————————————

(Visited 214 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *