Jangar, Жангар, Җаңһр

Жангар (Халимаг: Җаңhр) бол 15-р зууны үед Ойрад түмний дунд зохиогдож, нийт Монголчуудын дунд тархсан ардын аман зохиолын нэг төрөл болох баатарлагын тууль юм. Гэсэр, Монголын нууц товчоо зохиолуудын хамт Монголчуудын эртний утга зохиолын гурван оргил гэгддэг.

“Җаңһрин” 12 баатр бәәдг, “Җаңһрт” 12 бөлг бәәдг. “Җаңһрт” кезәнә 12-ас үлү бөлг бәәҗ, Тернь сүл җилмүдт ил болҗ медгдҗ йовна. Ода деерән номтнрин илдкҗ авсар “Җаңһрин” хөрн долан бөлг барлгдҗ һарсн бәәнә. “Җаңһр” кезә үүдсн болхмби гисн сурврт хәрү олхин төлә “Җаңһриг” бийинь авад шинҗләд хәләй. Җаңһрахн уулта, модта, усн далата һазрт, өргн ик һолта орнд бүүрлсәр үзүлгднә. Җаңһрин баатрмудын теҗәл болсн хот-ундынь, бәрҗ йовсн аң-аһурсынь, аңнҗ йовсн заһсынь, түлә кеҗ бәәсн модн-урһцынь, бәәсн геринь авад шинҗлхлә, “Җаңһр” ики кесг зун җилмүд хооран — “эрднин экн цагт” болсн тууҗин тускар келҗ өгчәнә. Алдршсн нертә дуулвриг мана үй күртл хадһлҗ авч ирснь — өөрд-Монголын дуулач билгтә улс — җаңһрчнр. Тедн дунд аһу ик нертә җаңһрч Ээлән Овлаг келҗ болхмн. Терүнә дару нерән туурулсн Басңга Мукөвүн, бас чигн Шавалин Дава, Бадмин Мөңкнасн, Коозан Анҗука, Лиҗин Төөлт, нань чигн дуучнрин нердүд темдгтә.

The Jangar Epic (also written Janggar) is a traditional epic poem of the Oirat Mongol people.

(Visited 68 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.