Виталий Боков-Хальмгуд

Оньган өгтн, мини үрмүд! (,,,,,,,,,? өгтөн(өгнө үү), Миний үрс)
Оньчин зүрхта хальмгуд! (Өнчин зүрхтэй Халимгууд)
Тадн цергчнр, Жангрин ачнр (Та нар цэргүүд, Жангарын ач нар)
Талда дууган дуулый! (Талдаа дуугаа дуулая)

Жил насн хойран (Жил нас хоёроо)
Жидин үзүрт өлгий. (Жадныхаа үзүүрт өлгөе)
Жилв-бах хойран (Жилв-бах(Зуухны нэг хэсэг гэж бодож байна) хоёроо)
Живхлагта Тангчдан өргий! (Жавхлантай Тангч(Халимаг)-даа өргөе)

Көдагин көк чон болсн ( Хөдөөний хөх чоно болсон)
Күдр догшн бодонгуд, (Хүдэр догшин бодонгууд)
Улан залата хальмгуд! (Улаан залаатай Халимагууд)

Окн Тенгрин баатрмуд (Охин тэнгэрийн баатрууд)
Оньдин ниилта бай, хальмгуд! (………..? хамт бай, Халимагууд)
Ээм-ээмаан түшлдаад, (Мөр% мөрөө түшилцээд)
Эакр Төрскан харсад! (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?)

(Visited 45 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.