Бурятские народные песни “Алтанхан бэһэлигээ”, “Хазаарайм ханхинатар”

“Сэлгеэхэн Шэнэхээн” гэһэн нааданда.

Внутренная Монголия, на бурятском празднике.
Песня “Алтанхан бэһэлигээ” (Золотое кольцо)

Алтанхан бэhэлигээ бэдэрытэ
Альганһаа гарам(а)ни шархирна (э)
Мүнгэнхэн бэһэлигээ бэдэрытэ
Мүр(ө)һөө гарамни шархирна (э)

Алтанхан бэhэлигээ алдабалтай
Аятайхан дуугаа хайрлытэ
Мунгэнхэн бэhэлигэй алдабалтай
Мэдэдэгхэн дуугаа хайрлытэ

Алтанхан бэhэлигээ бэдэрытэ
Альганһаа гарам(а)ни шархирна (э)
Мунгэнхэн бэhэлигэй алдабалтай
Мэдэдэгхэн дуугаа хайрлытэ

Хазаарайм ханхинатар

Хазаарайм ханхинатар шэлэгэлэнхэй
Хазагар боронуудай аляаниинь бэ?
Ханилаадш хэбэртэй миһэлзэнхэй
Хариин гурбанай аляаниинь бэ?

Эмээлээм ханхинатар шэлэгэлэнхэй
Эмниг боронуудай аляаниинь бэ?
Эелээдш хэбэртэй миһэлзэнхэй
Эсэгын гурбанай аляаниинь бэ?

(Visited 54 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *